U vraagt zich af ?

Van waar komt de voeding die wij verdelen ?

VZW Bezorgd om mensen krijgt goederen van de Voedselbank en het “Fonds voor Europese steun aan de meest behoeftigen.”

Ook krijgen wij groenten, fruit, vlees, van een aantal grootwarenhuizen uit de streek rond Tienen (Aldi, Carrefour, Spar). Van een aantal bakkers krijgen wij brood.

Het grootste deel van de producten die we verdelen krijgen we van de Federatie Resto Du Coeur waarvan wij lid zijn. Zij zorgen ook dat wij voor een heel lage prijs pampers aan ons doelpubliek kunnen verkopen.

Om te zorgen dat de voedselpakketten die we verdelen een gezond pakket vormen dat beantwoordt aan de voedingsdriehoek, kopen we zelf ook bijkomend producten aan.

Van wie krijgen wij subsidies ?

VZW BOM krijgt een beperkte subsidie van de stad Tienen en de provincie Vlaams-Brabant.

In het verleden hebben we ook subsidies gekregen voor onze opleidingsinitiatieven (lessen lezen en schrijven voor ongeletterde moeders en naailessen met taalondersteuning). We kregen hiervoor subsidies  van De Koning Boudewijnstichting, Het Vlaams Fonds voor de Letteren, De Nationale Loterij en de provincie Vlaams-Brabant.

Voor de rest van de financiering van onze werking zijn wij aangewezen op de giften van de vele schenkers die de vzw een warm hart toedragen.

Wie krijgt van ons voeding en mag kopen in onze sociale winkel ?

Enkel inwoners van Tienen en omgeving die het financieel zeer moeilijk hebben, kunnen bij ons terecht voor voedselbedeling en in de sociale winkel.

Personen die per gezinslid niet meer dan 10 euro per persoon per dag overhouden, krijgen van ons een sociale kaart. Een alleenstaande mag niet meer dan 11 euro per dag overhouden.

Daarmee hebben zij recht op voedselpakketten en kunnen ze tegen een kleine vergoeding kleding en dergelijke kiezen in de sociale winkel.

Meestal worden inwoners doorgestuurd via het OCMW en wordt de berekening daar gemaakt. Voor mensen die niet via het OCMW worden doorverwezen maken wij een berekening die in alle discretie correct gebeurt.

Wie doet al dat werk?

De werking van onze vzw (voedselbedeling, sociale winkel, opleidingsaanbod, …) rust volledig op de schouders van een ploeg van meer dan 50 onbezoldigde vrijwilligers.

Wel bouwen  wij aan een nauwe samenwerking met het CAW en met RISO. Zo kunnen we onze doelgroep voor niet-materiële hulp naar hen doorverwijzen.

Hoe is de vzw B.O.M. ontstaan?

Onze organisatie is in 1990 ontstaan vanuit een parochiale werking op initiatief van een kleine groep vrijwilligers.

Van morele en geldelijke steun aan 2 gezinnen in de doelgroep zijn we geëvolueerd naar voedselbedeling aan meer dan 900 mensen vandaag.

Sinds 1997 zijn we erkend als een autonome VZW. 

Is de vzw B.O.M. onafhankelijk en neutraal?

Onze vzw is niet verbonden met een bepaalde religie, politieke kleur, of invloed van één van onze sponsors. Wij functioneren dus volledig onafhankelijk en neutraal en waken hier ook over.

Wie controleert of wij ons werk wel goed doen?

Zoals elke vzw hebben wij een aantal verplichtingen om als vzw erkend te blijven. Zo hebben wij verplicht een Raad van Bestuur die maandelijks bijeenkomt en die jaarlijks verantwoording aflegt aan de Algemene Vergadering. Bovendien dienen wij een boekhouding bij te houden die jaarlijks bij de de griffie van de ondernemingsrechtbank moet worden neergelegd.

%d bloggers liken dit: