Oprichtingsstatuten B.O.M.

BEZORGD OM MENSEN, afgekort B.O.M.
3300 TIENEN

Identificatienummer: 20191/90

De hierna genoemde personen:

1. E.H. Evrard Vandervelpen, pastoor, Ooievaarstraat 2, 3300 Tienen;
2. E.H. Wim Vandermeulen, medepastoor, Zegestraat 14/2, 3300 Tienen;
3. De heer Artheme Ma Ja, gepensioneerd bedrijfsbeheerder, Gilainstraat 80 , 3300 Tienen;
4. Mevrouw Jeanne Busselen, gepensioneerde lerares, Gilainstraat 80, 3300 Tienen;
5. De heer Jozef Verbelen, directeur, Veldbornstraat 45, 3300 Tienen;
6. De heer Rene Goffin, emeritus magistraat, Oude Vestenstraat 20, 3300 Tienen;
7. De heer Julien Michiels, bediende, Anjelierenlaan 23, 3300 Tienen;
8. Mevrouw Astrid Bollen, maatschappelijk assistente, Kabbeekvest 34, 3300 Tienen;
9. De heer George Hermans, ambtenaar, Breynissemberg 12, 3300 Tienen;
10.0e heer Eddy Kempeneers, bediende, Broekstraat 80,3300 Tienen;
11.Mevrouw Emma Hendrickx, bediende, Vianderstraat 51, 3300 Tienen;
12.0e heer Johan Bekaert, bediende, Oplintersesteenweg 353, 3300 Tienen.
allen van Belgische nationaliteit,

zijn overeengekomen onder elkaar en met allen die later zullen toetreden een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 onder de hierna volgende voorwaarden.

Titel I. – Naam, zetel, doel, duur

Art. 1. De vereniging draagt de naam: ” BEZORGD OM MENSEN “. In haar betrekking met derden mag zij ook gebruik maken van de afkorting: ” B.O.M.”

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd aan de Slachthuisstraat 4, te 3300 Tienen (gewijzigd 2 september 2013). Dit kan op eenvoudige beslissing van de Raad van bestuur gewijzigd worden.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, aan menslievende dienstverlening te doen in de ruimste betekenis van het woord of deze te coördineren.
De vereniging kan één of meer afdelingen tellen waar de in de vorige paragraaf bedoelde activiteiten uitgeoefend worden ook buiten het rechterlijk arrondissement waar de hoofdzetel gevestigd is..
De activiteit van de vereniging steunt op de beginselen van de Christelijke leer.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan steeds ontbonden worden.

Titel II. – Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen. De eerste leden, vermeld in de aanhef, zijn de ondergetekende stichters.

Art. 6. De vereniging kan gewone leden en bestuursleden tellen. Alleen bestuursleden bezitten de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht in de algemene vergadering.

Art. 7. Nieuwe leden, zowel gewone als bestuursleden, worden aanvaard bij besluit van de Raad van bestuur.

Art. 8. Mits schriftelijk ontslagmelding kan ieder lid uit de vereniging treden.

Art. 9. Het besluit tot uitsluiting van een lid moet genomen worden door de Algemene vergadering, in een geheime stemming en met twee derden van de aanwezige stemmen. Het uitgestoten lid moet steeds de kans geboden worden zich te verdedigen en tegenargumenten uit een te zetten.

Art.10. De leden zijn geen lidgeld verschuldigd. Wel kan de Raad van bestuur, zo hij dit nodig oordeelt, oproepen tot het storten van een vrijwillige bijdrage. Het niet betalen van deze bijdrage kan geenszins aanleiding geven tot uitsluiting

Art.11. In geen geval zijn de leden persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Titel III. -Bestuur, Raad van bestuur

Art.12. De vereniging wordt bestuurd door de Raad van bestuur van tenminste drie en ten hoogste twaalf leden, benoemd door de algemene vergadering en te allen tijde door deze afzetbaar met een gewone meerderheid van de aanwezige stemmen.

Art.13. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Art.14. De bestuurders worden gekozen voor een tijd van vier jaar. Het mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Het mandaat eindigt ook door overlijden, ontslag of afzetting.

Art.15. De Raad moet uit zijn leden een voorzitter, één ondervoorzitter, één secretaris, en één penningmeester aanduiden.
De Raad vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van drie bestuurders. De oproepingsbrief behelst de agenda, vastgesteld eventueel na raadpleging van de andere bestuurders.
De Raad vergadert slechts geldig als tenminste de helft plus een, van de bestuurders aanwezig is. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, maar niemand kan beschikken over meer dan één volmacht.
Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat door de vergadering wordt goedgekeurd en in een register wordt bijgehouden op de zetel van de vereniging. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of door drie bestuurders.
In geval van afwezigheid van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter of bij diens ontstentenis door de oudste van de aanwezige bestuurders.
De voorzitter of diens vervanger roept de Raad van bestuur samen, zo dikwijls zij het nodig oordelen en minstens eenmaal per trimester. De bijeenroeping van de Raad wordt verplichtend wanneer één vijfde van de gewone leden dit aanvragen.
De uitnodigingen voor de samenkomst van de Raad gebeuren minstens acht dagen op voorhand.

Art.16. De Raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt die bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
De hierna volgende opsomming is als voorbeeld bedoeld en niet beperkend. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over al of niet aanwenden van rechtsmiddelen.
Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzonderingen, van beheer en van beschikking, met inbegrip van het verhandelen, zelf om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren; van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn; van alle handels- en bankverrichtingen; van het opheffen van hypotheken.
De Raad benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun statuut.
De Raad kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden.
Derden kunnen slechts volmacht ontvangen voor een duidelijk omschreven opdracht en mits deze in de tijd beperkt is.
De Raad vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt.
De Raad kan één of meer afgevaardigde-bestuurders aanstellen, belast met het dagelijks bestuur, o.m. met de geldige handtekening tegenover het bestuur der postcheques, banken, spaarkassen en andere financiële instellingen.
In de buitengerechtelijke handelingen, is de vereniging geldig vertegenwoordigd, tegenover derden, door de handtekening van minstens twee bestuurders. Deze moeten geen bewijs leveren aan derden, dat ze gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen.

Titel IV. – Algemene Vergadering

Art.17. De algemene vergadering bestaat uit alle bestuursleden. leder bestuurslid beschikt over één stem. leder bestuurslid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid, doch kan slechts over één volmacht beschikken.

Art.18. De algemene vergadering is bevoegd voor:
a) Statuutwijzigingen;
b) Benoeming en afzetting van bestuurders;
c) Goedkeuring van begrotingen en rekeningen;
d) Vrijwillige ontbinding;
e) Uitsluiting van bestuursleden;
f) Beslissingen, die niet onder, de bevoegdheid vallen van de Raad van bestuur.

Art.19. Er moet elk jaar een gewone algemene vergadering gehouden worden voor de goedkeuring van de rekeningen van het voorbije jaar en de begroting voor het volgende. Een buitengewone vergadering kan gehouden worden telkens als het belang van de vereniging zulks vergt of wanneer een vijfde van de gewone leden hierom verzoeken. Elke vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats, aangeduid op de bijeenroepingsbrief. Zij mag geen beslissingen nemen buiten de agenda.

Art.20. De oproepingen vermelden de agenda en worden door de Raad van bestuur gedaan bij gewone brief, toegestuurd aan elk lid ten minste acht dagen voor de vergadering en ondertekend, in naam van de Raad.

Art.21. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van bestuur of bij ontstentenis door een lid van de Raad. De waarnemende voorzitter duidt de verslaggever aan.

Art.22. De algemene vergadering is slechts geldig samengesteld indien de helft plus één van de bestuursleden aanwezig is. Haar beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der aanwezige leden. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de vergadering.
Bij afwijking van voorgaande alinea en niet bepaald door andere artikels, worden de beslissingen in verband met wijzigingen aan de statuten uitsluiting van een lid of vrijwillige ontbinding van de vereniging slechts genomen mits de bijzondere voorwaarden van de aanwezigheid en meerderheid en eventuele rechterlijke homologatie vereist door artikelen 8,12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, vervuld zijn.

Art. 23. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in een register, ondertekend door de voorzitter of plaatsvervanger. Het register wordt bewaard op de zetel van de vereniging, waar alle belanghebbenden ervan kennis mogen nemen. Afschriften of uittreksels van deze processen-verbaal worden geldig getekend door de voorzitter of drie leden van de Raad van bestuur.

Titel V. – Financieel beleid

Art.24. Elk jaar, tijdens de algemene vergadering worden de rekeningen en begrotingen voorgelegd door de Raad van bestuur aan de algemene vergadering. De goedkeuring ervan geldt tevens als ontlasting voor de bestuurders. Het boekjaar loopt van van 1 januari tot 31 december.

Titel VI. – Ontbinding, vereffening

Art.25. Behoudens de gevallen van rechterlijke ontbinding kan tot ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig de wet. Het besluit tot ontbinding benoemt tevens twee vereffenaars. Welke ook de oorzaak is van de ontbinding, wordt de bestemming van de netto-activa bepaald door de algemene vergadering, waarbij de vereffenaars voorstellen kunnen indienen. Er dient op de eerste plaats gezocht te worden naar verenigingen welke het zelfde doel nastreven als deze vereniging.

Art.26. Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden geregeld zijn, worden geregeld overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 en zijn eventuele aanpassingen.
Aldus aangenomen met eenparigheid van stemmen op de stichtingsvergadering gehouden te Tienen, op 11 oktober 1990 en aangepast op de Algemene vergadering van 03 mei 2004

Van deze akte werden twee oorspronkelijke exemplaren ondertekend door de in de aanhef genoemde stichters.

E Vandervelpen, W. Vandermeulen, A. Ma Ja, J. Busselen, J.Verbelen, R.Goffin, J. Michiels, A. Bollen, G. Hermans, E. Kempeneers, E.Hendrickx, J. Bekaert

BEZORGD OM MENSEN, afgekort : “B.O.M.”
Slachthuisstraat 4,
3300 TIENEN

 

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close